Frågor och svar

Hur gör jag en felanmälan?

Använd vårt formulär som finns här. Där hittar du även kontaktuppgifter till vår fastighetsförvaltare.


Hur behandlar föreningen mina personuppgifter? (GDPR)

Brf Sannadalshöjden behandlar personuppgifter om dig när du söker medlem­skap i föreningen och under tiden som du är medlem. Även efter din tid i föreningen kommer dina personuppgifter att finnas kvar i våra register. Det är ett lagkrav i ex­ empelvis bostadsrättslagen och bokföringslagen. En personuppgift är all slags infor­ mation som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, personnummer, kontaktuppgifter och lägenhetsnummer. Din integritet är viktig för oss och vi har rutiner för hur information om dig ska hanteras och skyddas.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Brf Sannadalshöjden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som vi själva utför eller som vi anlitar någon annan att utföra. Det kan exempelvis innefatta teknisk­ och ekonomisk förvaltning. Sådana utlämnanden förekommer regelbundet.

Om du vill veta mer om vår behandling av personuppgifter eller vill utöva dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen kan du kontakta styrelsen via mail.

NÄR DU ÄR MEDLEM I FÖRENINGEN
Under tiden du är medlem i föreningen finns en skyldighet enligt bostadsrättslagen att föra medlemsförteckning och lägenhetsförteckning. Det är en rättslig förpliktelse.

Medlemsförteckningen ska innehålla uppgift om:

  • varje medlems namn och postadress
  • tidpunkten för medlemmens inträde i föreningen 
  • den bostadsrätt som medlemmen har.

Medlemsförteckningen ska hållas tillgänglig för den som vill ta del av den. Det innebär inte att föreningen måste lämna ifrån sig den eller skapa kopior för ett utlämnande.

Lägenhetsförteckningen ska innehålla uppgift om:

  • lägenhetsbeteckning, belägenhet, rumsantal och övriga utrymmen
  • dagen för Bolagsverkets registrering av den ekonomiska plan som ligger tillgrund för upplåtelsen
  • bostadsrättshavarens namn och
  • insatsen för bostadsrätten.

Även pantsättningar noteras i lägenhetsförteckningen. Det är enbart medlemmar som har rätt till utdrag ur lägenhetsförteckningen avseende den egna bostadsrätten.Föreningen komma att notera information om dig även i andra sammanhang. Närvaro på styrelsemöten och årsstämma noteras för att det ska vara möjligt att i efterhand kontrollera hur beslut har fattats. Om det inkommer klagomål, störnings­ anmälningar, felanmälningar, synpunkter, motioner eller liknande kommer förening­ en också att behöva registrera personuppgifter. Denna hantering av personuppgifter gör vi med stöd av ett berättigat intresse för att kunna hantera det praktiska arbetet med föreningens angelägenheter. Vi registrerar inte mer information än nödvändigt och skyddar den på lämpligt sätt.

SAMTYCKE

I vissa fall behöver föreningen ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter. Det gäller exempelvis om föreningen behöver behandla dina hälsouppgifter, publicera fotografier från någon föreningsaktivitet, notera kontaktuppgifter till dig utöver adress eller lämna ut dina personuppgifter för andras marknadsföring (erbjudanden från banker, försäkringsbolag, eldistributörer, hantverkare och så vidare). Samtycke är frivilligt och inhämtas på en särskild blankett. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

HUR LÄNGE BEVARAS DINA PERSONUPPGIFTER?
Medlemsförteckningen ska sparas så länge föreningen består och sju år därefter. Det­ samma gäller lägenhetsförteckningen. Om medlem avflyttar ska det anges i medlems­ förteckningen och personuppgifterna ska sparas i sju år innan de raderas. Protokoll från styrelsens sammanträden samt stämmoprotokoll bevaras så länge föreningen be­ står.Bokföringslagen anger att bokföringsmaterial ska bevaras i sju år plus innevarande år. Det avser exempelvis betalningshistorik gällande avgifter.

När det gäller övrig dokumentation i exempelvis störningsärenden eller annan kommunikation mellan föreningen och medlemmarna, en leverantör eller kommu­ nen och banken med flera avgör föreningen från fall till fall hur länge informationen behöver bevaras.

När du har beviljats utträde ur föreningen och om det finns obetalda avgifter eller andra fordringar kan det finnas anledning för föreningen att behålla uppgifterna ef­ tersom det annars kan påverka föreningens möjlighet tillvarata rättsliga anspråk. Om din bostadsrätt blivit förverkad kommer dokumentation i ärendet att finnas kvar i ex­empelvis styrelseprotokoll och i anmälningar till socialtjänsten. Det är för att fören­ingen ska kunna tillvarata rättsligt anspråk.

DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som föreningen hanterar om dig och kan därför begära ett så kallat registerutdrag. Du har även rätt att kräva att felaktiga eller missvisande uppgifter om dig rättas och att användningen av dem begränsas. Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade eller överförda till andra organisa­ tioner (så kallad dataportabilitet). Vill du åberopa en sådan rättighet ska du kontakta styrelsen. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen med klagomål på hur föreningen hanterar dina personuppgifter.

Hur fungerar fläktsystemet?

Information om fläktsystemet/ventilationen hittar du här.


Vart vänder jag mig vid störningar?

Vår fastighet är ansluten till störningsjouren som hanterar störningar under dygnets alla timmar.
Om du är störd av dina grannar kan du ringa störningsjourens larmcentral.

—    Telefonnummer: 08-56821400

Du blir inte själv betalningsskyldig när störningsjouren tar ett uppdrag hos oss. Om en störning kan konstateras blir dock den medlem/hyresgäst som orsakat störningen betalningsskyldig.

Kontaktuppgifter finns även på anslagstavlan nere i trapphuset.


Jag vill hyra ut i andra hand. Vilka är rutinerna/reglerna?

För att hyra ut sin bostadsrätt söker man tillstånd av styrelsen. Där anges skäl för önskad uthyrning och under vilken period uthyrning ska ske. Maximalt godkänns 1 år men detta kan förlängas efter periodens slut med ny ansökan. Detta sker enklast via mejl till styrelsen.

Bostadsrättsinnehavaren upprättar ett kontrakt med hyresgästen och en kopia på underskrivet kontrakt skickas till styrelsen. Slutligen ska styrelsen träffa och godkänna personen/personerna som ska hyra.

Bostadsrättsföreningen har rätt att ta ut en månadsavgift för den period som uthyrningen pågår. Den är enligt lag maximerad till 10% av ett prisbasbelopp per år vilket för 2019 motsvarar 4650 kr eller 387,5 kronor per månad. Se stadgar 4§.

Även när lägenheten är uthyrd i andra hand är du som bostadsrättsinnehavare alltid ansvarig gentemot föreningen. Om du inte är nåbar under perioden som lägenheten är uthyrd, vid t ex utlandsboende, är det önskvärt att du utser en kontaktperson med fullmakt. Alltså en person som styrelsen kan kontakta om något händer och som har rätt att agera i medlemmens ställe.


Jag behöver kopiera min portnyckel. Hur fungerar det?

Portnyckeln är kopieringsskyddad och kopia beställs genom mail till ordforande@sannadalshojden.se. I mailet anges:

—    Namn
—    Lägenhetsnummer
—    Mobilnummer
—    Skäl till begäran

Beställningen tar cirka en vecka och kvitteras ut. Kopiering kostar 200 kronor och debiteringen läggs på hyran/avgiften.


Var hämtar jag nya matavfallspåsar?

Matavfallspåsar finns i de gemensamma tvättstugorna.